ОБЩИ УСЛОВИЯ
E-SHOP | Общи условия
www.ellinorfashion.com е интернет страница, която представлява сайт за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ФИЛ-KO EООД.
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ФИЛ-KO ЕООД, гр. Сопот, ул.Иван Вазов 29A, ЕИК 115095578 ДДС N:BG115095578, представлявано от Филип Георгиев Димитров, наричано по-долу за краткост Доставчик и клиентите на електронния магазин, наричани по-долу за краткост Потребители.
Данни за Доставчика
- Наименование на Доставчика:ФИЛ-КО ЕООД
- Седалище и адрес на управление:4330 гр.Сопот, ул."Иван Вазов" 29A
- Адрес за упражняване на дейността:1000, гр.София, ул."Цар Асен"33/вход от ул."Узунджовска"
- Данни за кореспонденция:1000, гр.София, ул."Цар Асен"33/вход от ул."Узунджовска"
- Вписване в публични регистри: ЕИК 115095578 ДДС N:BG115095578

Дефиниции
„Потребител“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ellinorfashion.com.
„Артикули“ са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
„Услуги“ са всички действия, осъществявани от Доставчика при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Доставчикът предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта.
Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уеб сайта.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.ellinorfashion.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Доставчика чрез Сайта.
Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на облекла, аксесоари, стоки за дома и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка.
Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Доставчикът си запазва правото да променя цените,без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация и други.

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
Доставчикът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и електронните устройства.
Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Методи на плащане
След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сумана място при доставка от куриер.

Рекламация
Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана, зацапвана или да е нарушена нейната опаковка и етикети.
В случаите, в които клиентът откаже доставката (след като е потвърдил по телефона нейното получаване и тя вече е тръгнала към него), той следва да заплати куриерските разходи, както за доставката до него, така и за връщането й до централен склад. Ако клиентът откаже заплащането на този разход, той губи правото да прави поръчки от това име и адрес с метод на плащане "наложен платеж".

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул / Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин, използват съдържанието на сайта без изричното писмено разрешение на Доставчика.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите: Права и задължения на Доставчика
Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ФИЛ-KO“ EООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.
Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез „ФИЛ-KO“ EООД.
Доставчикът може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. „ФИЛ-KO“ EООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ФИЛ-KO“ EООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях.
Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то „ФИЛ-КО“ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес законтакт на Потребителя.
Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.


Find us:
Доставка
Начини на плащане
Рекламация
Поверителност
Бисквитки
Контакти
Общи условия
www.ellinorfashion.com
(0)
КОЛИЧКА
затвори
Вашата количка е празна.
ЗАТВОРИ
(not logged)
затвори
Влезте във Вашия акаунт:
Имейл:
Парола:
Забравена парола?
или направете
РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАТВОРИ
(Възстановяване на парола)
затвори
Проблем с паролата? Въведете Вашия имейл адрес, кликнете "ИЗПРАТИ" и си проверете пощата:
Имейл: