ОБЩИ УСЛОВИЯ
E-SHOP | Общи условия
www.ellinorfashion.com е интернет страница, която представлява сайт за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ФИЛ-KO EООД.
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ФИЛ-KO ЕООД, гр. Сопот, ул.Иван Вазов 29A, ИД N: BG115095578, представлявано от Филип Георгиев Димитров, наричано по-долу за краткост Доставчик и клиентите на електронния магазин, наричани по-долу за краткост Потребители.
Данни за Доставчика
- Наименование на Доставчика:ФИЛ-КО ЕООД
- Седалище и адрес на управление:4330 гр.Сопот, ул."Иван Вазов" 29A
- Адрес за упражняване на дейността:1000, гр.София, ул."Цар Асен"33/вход от ул."Узунджовска"
- Данни за кореспонденция:1000, гр.София, ул."Цар Асен"33/вход от ул."Узунджовска"
- Вписване в публични регистри: ИД N:BG115095578

Дефиниции
„Потребител“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ellinorfashion.com.
„Артикули“ са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
„Услуги“ са всички действия, осъществявани от Доставчика при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Доставчикът предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта.
Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уеб сайта.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.ellinorfashion.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Доставчика чрез Сайта.
Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на облекла, аксесоари, стоки за дома и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка.
Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Доставчикът си запазва правото да променя цените,без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация и други.

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
Доставчикът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и електронните устройства.
Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Методи на плащане
След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сума чрез банкова кредитна/дебитна карта; на място при доставка от куриер; или предварително - по банков път.

Рекламация
Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана, зацапвана или да е нарушена нейната опаковка и етикети.
В случаите, в които клиентът откаже доставката (след като е потвърдил по телефона нейното получаване и тя вече е тръгнала към него), той следва да заплати куриерските разходи, както за доставката до него, така и завръщането й до централен склад в размер на 10 лв по следната банкова сметка: Бенефициент: „ФИЛ-KO“ ЕООД , Банка: Райфайзенбанк; BIC: RZBBBGSF, IBAN : BG48 RZBB 91551087608604, Основание за плащане: куриерски разходи. Ако клиентът откаже заплащането на този разход, той губи правото да прави поръчки от това име и адрес с метод на плащане „наложен платеж“, а само и единствено негови бъдещи поръчки ще бъдат изпращани след предварително заплащане с карта или по банков път.

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул / Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин, използват съдържанието на сайта без изричното писмено разрешение на Доставчика.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите: Права и задължения на Доставчика
Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ФИЛ-KO“ EООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.
Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез „ФИЛ-KO“ EООД.
Доставчикът може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. „ФИЛ-KO“ EООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ФИЛ-KO“ EООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях.
Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то „ФИЛ-КО“ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес законтакт на Потребителя.
Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.


Find us:
Доставка
Начини на плащане
Рекламация
Поверителност
Общи условия
Контакти
www.ellinorfashion.com
(0)
КОЛИЧКА
затвори
Вашата количка е празна.
ЗАТВОРИ
(not logged)
затвори
Влезте във Вашия акаунт:
Имейл:
Парола:
Забравена парола?
или направете
РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАТВОРИ
(Възстановяване на парола)
затвори
Проблем с паролата? Въведете Вашия имейл адрес, кликнете "ИЗПРАТИ" и си проверете пощата:
Имейл: